Ženy hrají zásadní úlohu v evropské zaměstnanosti a hospodářském růstu, jejich dovednosti a talent jsou pro ekonomický a hospodářský rozvoj nezbytné. To se ale bohužel neodráží v jejich odměňování, ani na trhu práce. Ekonomika i společnost ztrácí jeden ze svých významných zdrojů, pokud nedoceňuje ženy a dostatečně nevyužívá jejich dovedností. Odstranění rozdílů v odměňování tedy přináší prospěch nejen zaměstnaným, ale i zaměstnavatelům a v konečném důsledku celé společnosti.

JAK VNÍMÁ ROVNÉ ODMĚŇOVÁNÍ ŽEN A MUŽŮ ČESKÁ VEŘEJNOST ?

Equal Pay = rovnost odměňování 

       Příčiny nerovnosti mezd mezi muži a ženami

       Studie: Rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR »

Kasyna od dawna są znane z tego, że zapewniają równość płac kobiet i mężczyzn. Kasyna takie jak lemon kasyno mają obowiązek zapewnić, że ich pracownicy są sprawiedliwie wynagradzani za wykonywaną pracę, niezależnie od płci. Jest to szczególnie ważne w świetle faktu, że kobiety nadal znajdują się w niekorzystnej sytuacji pod względem wynagrodzenia i możliwości rozwoju zawodowego.

Kasyna odgrywają ważną rolę w zapewnieniu, że ich pracownicy są sprawiedliwie wynagradzani. W ostatnich latach wzrosła świadomość znaczenia równości płac. Doprowadziło to do większej kontroli praktyk stosowanych przez kasyna, a wiele z nich zareagowało wprowadzając politykę promującą równe płace dla mężczyzn i kobiet.

Istnieje kilka sposobów, w jakie kasyna mogą pomóc w osiągnięciu równości płac między mężczyznami i kobietami. Po pierwsze, kasyna mogą zapewnić równe szanse na szkolenia i rozwój. Po drugie, mogą stworzyć politykę i praktyki, które promują różnorodność i integrację płci. Wreszcie, mogą stworzyć środowisko, w którym pracownicy czują się komfortowo, dzieląc się ze sobą swoimi przemyśleniami i doświadczeniami, aby poprawić ogólne warunki dla wszystkich pracowników.

Co pro to můžeme udělat?

Samy ženy mohou pomoci

ČR má osmý nejvyšší Gender Pay Gap (GPG=rozdíl ve výdělcích žen a mužův EU 16,4% (1) oproti unijnímu průměru 13 %. 

Rozdíl se výrazně mění s věkem. Nejvyšší je mezi 40 – 44 lety, kdy  dosahuje 23% (2). To souvisí zejména s mateřstvím a rodičovstvím. Ženy věnují péči o rodinu více času na úkor svého zaměstnání. Rozdíl se mění též podle vzdělání, nejvyšší je u vysokoškolaček, kde jde o 24%. (3) Vůbec nejvyšší GPG, až  39% (4) je ve finančním sektoru.

V praxi to znamená, že ženy v Evropě pracují zhruba o 3 měsíce déle než muži, aby dosáhly stejného ekonomického výsledku.

      Důsledky rozdílnosti platů:

 • GPG negativně ovlivňuje fungování celé společnosti
  (má vliv na veřejné finance)
 • Snižuje životní úroveň celých rodin včetně dětí
  (žena méně přispívá do rodinného rozpočtu)
 • Zvyšuje riziko chudoby u žen a má negativní dopad na nízkou úroveň jejich důchodů = tzv. feminizace chudoby

Co sníží rozdíly v odměňování?

 • Větší flexibilita v zaměstnání. Např. flexibilní pracovní doba, kratší pracovní úvazek, sdílení pracovního místa nebo stlačený pracovní týden. 
 • Podpora mužů v jejich otcovské roli a možnosti slaďování práce a péče i pro ně.  
 • Možnost výběru kvalitní a dostupné péče pro malé děti, stárnoucí členy rodiny nebo blízké osoby s hendikepem.
 • Volba studijního oboru a profesní dráhy mladých dle jejich skutečného talentu a zájmu bez ohledu na očekávání okolí a společenské stereotypy.
 • Přehledný a otevřený systém odměňování ve firmě založený na měřitelných a transparentních parametrech.
 • Pravidelné testování férovosti odměňování žen a mužů.
 • Znalost žen své hodnoty na trhu práce. 

EQUAL PAY DAY ČR

Proč je akce jedinečná?

Cílem akce je informovat veřejnost o stávající situaci, vyvolat odbornou diskuzi nad příčinami vysoké mzdové nerovnosti a hledat nástroje pro její postupné odstranění.

     Chtěly bychom

 • aby ženy lépe rozuměly financím a přisoudily jim správnou hodnotu 
 • aby uměly využívat svá práva a existující zákony
 • aby si ženy více věřily
 • aby věděly, že v tom nejsou samy a je správné požádat o pomoc

V ČR již od roku 2010 pořádá akci veřejně prospěšná společnost Business & Professional Women CR. Více o akci. 

Hlavním partnerem akce je také kasino mega moolah, které prosazuje rovnost mezi pohlavími a přispívá k informovanosti veřejnosti.

Poznámky a zdroje

(1) Jedná se o rozdíl v odměňování dle dat Eurostatu za rok 2020. Více informací lze nalézt přímo na stránkách Eurostatu.
(2) Zdroj: ČSÚ, Struktura mezd zaměstnanců, 2020. Citováno dne 23. 2. 2022.
(3) Zdroj: ČSÚ, Struktura mezd zaměstnanců, 2020. Citováno dne 23. 2. 2022.
(4) Zdroj: ČSÚ, Struktura mezd zaměstnanců, 2020. Citováno dne 23. 2. 2022. 

Odborným partnerem je projekt 22 % K ROVNOSTI