Ženy hrají zásadní úlohu v evropské zaměstnanosti a hospodářském růstu, jejich dovednosti a talent jsou pro ekonomický a hospodářský rozvoj nezbytné. To se ale bohužel neodráží v jejich odměňování, ani na trhu práce. Ekonomika i společnost ztrácí jeden ze svých významných zdrojů, pokud nedoceňuje ženy a dostatečně nevyužívá jejich dovedností. Odstranění rozdílů v odměňování tedy přináší prospěch nejen zaměstnaným, ale i zaměstnavatelům a v konečném důsledku celé společnosti. 

» ROVNÉ ODMĚŇOVÁNÍ ŽEN A MUŽŮ VE ZKUŠENOSTECH A NÁZORECH ČESKÉ VEŘEJNOSTI

Equal Pay = rovnost odměňování 

       Příčiny nerovnosti platů mezi muži a ženami

       Studie: Rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR »

Co pro to můžeme udělat?

Samy ženy mohou pomoci

ČR má třetí nejvyšší Gender Pay Gap (GPG=rozdíl v platech mužů a žen)
v EU – celých 20, 1 % (1) oproti unijnímu průměru 14,8 %. Nachází se tedy na třetím místě od konce.

Rozdíl se výrazně mění s věkem. Nejvyšší je mezi 35 – 44lety, kdy se blíží hranici 30% (2). To souvisí zejména s mateřstvím a rodičovstvím. Ženy věnují péči o rodinu více času na úkor svého zaměstnání. Rozdíl se mění též podle vzdělání, nejvyšší je překvapivě u vysokoškolaček, kde jde o 29%. (3) Vůbec nejvyšší GPG, více než 41% (4) je ve finančním sektoru.

V praxi to znamená, že ženy v Evropě pracují zhruba o 3 měsíce déle než muži, aby dosáhly stejného ekonomického výsledku.

      Důsledky rozdílnosti platů:

 • GPG negativně ovlivňuje fungování celé společnosti
  (má vliv na veřejné finance)
 • Snižuje životní úroveň celých rodin včetně dětí
  (žena méně přispívá do rodinného rozpočtu)
 • Zvyšuje riziko chudoby u žen a má negativní dopad na nízkou úroveň jejich důchodů = tzv. feminizace chudoby

Co sníží rozdíly v odměňování?

 • Větší flexibilita v zaměstnání a zaměstnávání. Třeba formou flexibilní pracovní doby, stlačeného týdne, sdílení pracovního místa nebo kombinované formy zaměstnání v průběhu životního cyklu.
 • Uznat, že se i muži chtějí podílet na výchově dětí a péči o ně a umožnit jim to v pracovním prostředí.
 • Možnost výběru kvalitní a dostupné péče pro malé děti, stárnoucí členy rodiny nebo blízké osoby s hendikepem.
 • Ponechání volby studijního oboru – a budoucího profesního směřování – na mladých lidech, dívkách a chlapcích, bez ohledu na společenské stereotypy a očekávání, ale naopak s respektem k jejich talentu a zájmu.
 • Přehledný a otevřený systém odměňování ve firmě založený na měřitelných a transparentních parametrech.
 • Pravidelné testování férovosti odměňování žen a mužů.
 • Když budou ženy znát svou cenu na trhu práce.

EQUAL PAY DAY ČR

Proč je akce jedinečná?

Mezinárodním symbolem akce je červená taška, kabelka nebo peněženka, která poukazuje na rozdíly v příjmech. Červená barva znamená v účetnictví ztrátu. Připomíná tak častý negativní ekonomický vliv pro ženy.

Cílem akce je informovat veřejnost o stávající situaci, vyvolat odbornou diskuzi nad příčinami vysoké platové nerovnosti
a hledat nástroje pro jeho postupné odstranění.
 • v ČR od roku 2010
 • akci tvoříme společně – vystupující, mentorky i dobrovolnice do toho dávají kus sebe a svůj volný čas
 • apelujeme přímo na ženy – každá pomůže změnou svého přístupu
 • akci budujeme s vlastními zdroji a za podpory partnerů a jednotlivců 
 • jako jedny z prvních jsme přivedly toto téma do ČR, nepodléháme trendům

     Chtěly bychom

 • aby ženy lépe rozuměly financím a přisoudily jim správnou hodnotu 
 • aby uměly využívat svá práva a připravené zákony
 • aby si ženy více věřily
 • aby věděly, že v tom nejsou samy a je správné požádat o pomoc

Proto veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR z.s. každoročně na jaře (v době, kdy ženy dosáhnout stejných výsledků jako muži ke konci roku) organizuje dvoudenní akci, která má na tento stagnující rozdíl v platech upozorňovat.

Během kampaně, která celou akci doprovází, apeluje na ženy a informované muže a pomocí médií a partnerů se snaží hledat způsob, jak nerovnost platů odstranit.

Poznámky a zdroje
(1) Jedná se o rozdíl v odměňování dle dat Eurostatu za rok 2018. Více informací lze nalézt přímo na stránkách Eurostatu.
(2) Nejvyšší rozdíl najdeme ve věkové skupině 40 – 44 let ve výši 27, 3 % v roce 2018. Zdroj: Zaostřeno na ženy a muže 2019, ČSÚ.
(3) Zdroj: Struktura mezd zaměstnanců, 2015, ČSÚ in Aktuální rozdíly v odměňování žen a mužů, 2018
(4) V roce 2015 činil rozdíl v odměňování žen a mužů v sektoru peněžnictví a pojišťovnictví 41 %. Zdroj: Struktura mezd zaměstnanců, 2015, ČSÚ in Aktuální rozdíly v odměňování žen a mužů, 2018

Odborným partnerem je projekt 22 % K ROVNOSTI

Chcete vědět víc o projektu? Přijďte si popovídat na téma Jak na férové platy žen, proč bereme méně a co s tím? s Lenkou Simerskou, gestorkou projektu 22 % K ROVNOSTI, 7. listopadu od 11 a 17. hodin