Aktualitynapsali-o-nas

Nominace Profi HR Awards na CSR projekt roku

PRACOVNĚ-ZÁŽITKOVÁ AKCE EQUAL PAY DAY JE ZDE S NÁMI JIŽ DLOUHÝCH 14 LET A ZA TU DOBU VYROSTL Z NEVINNÉHO NOVOROZENCE V TROCHU PŘIDRZLÉHO PUBERŤÁKA, KTERÝ SE NEBOJÍ ZEPTAT NA NEPŘÍJEMNÉ OTÁZKY A UPOZORNIT NA TO, ŽE SVĚT NENÍ FÉR. NESPOKOJÍ SE VŠAK S PRÁZDNÝM STĚŽOVÁNÍM, TENTO PROJEKT KONÁ. TAKÉ PROTO JE JEDNÍM Z NOMINOVANÝCH PROJEKTŮ OCENĚNÍ PROFI HR AWARDS V KATEGORII „CSR A ESG PROJEKT ROKU“.

Equal Pay Day si klade nelehké cíle jako snižování genderových rozdílů ve společenském i pracovním prostředí v České republice. Poukazuje na příčiny rozdílů v odměňování mezi muži a ženami a zároveň vysvětluje dopady těchto nerovností. Ve spolupráci s  odborníky komunikuje širší veřejnosti, jakými prostředky je možné pomoci ženám zlepšit jejich postavení ve společnosti. Zcela zásadní roli v tomto projektu hraje sdílení dobré praxe a prezentování ženských vzorů. Equal Pay Day (EPD) každý rok představuje osobnosti, které se nebojí stát se inspirací a autenticky sdílet své zkušenosti. Mentoring na EPD nese nejdelší tradici female mentoringu v  České republice.Od roku 2010 se díky němu inspirovalo již 18 829 žen.

Udržitelnost je téma aktuální, velice důležité a stále více oscilující napříč společností. OSN vydala v návaznosti na úspěšnou agendu MDGs (Rozvojových cílů tisíciletí) 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women (BPWCR) společně s partnery projektu přispívá k jejich plnění.

Prvním bodem, který, nejenom EPD, ale i další projekty BPWCR, reprezentuje, je cíl číslo 4 Kvalitní vzdělávání. Potřebu vzdělávání by měl člověk uspokojovat celý svůj život a posouvat se tak kupředu. „V rámci Equal Pay Day pomáháme ženám využít aktivně svůj potenciál, učíme je lepšímu porozumění ve finančních a investičních oblastech a  snažíme se, aby uměly využívat svá práva a existující zákony,“ vysvětluje prezidentka Business & Professional Women CR a zakladatelka EPD Lenka Šťastná s tím, že BPWCR také organizuje Akademii pro začínající podnikatelky, která je označena jako nejlépe hodnocený projekt pro české podnikatelky celosvětově, a je dlouhodobě podporován ambasádou USA v ČR.

Stěžejním bodem konference Equal Pay Day je cíl číslo 5 Rovnost mužů a žen. Od roku 2010 je součástí globální kampaně k (ne)rovnému odměňování, v jejímž rámci otevírá důležitá témata jejichž autentičnost dokazuje daty. Čísla mluví jasně, diskriminace existuje a je důležité pracovat na jejím odbourání. ČR má osmý nejvyšší Gender Pay Gap (rozdíl ve výdělcích žen a mužů) v EU. Jeho hodnota je 16,4 %, oproti unijnímu průměru 13 %. Nejvyšší rozdíly v odměňování jsou identifikovány u  zaměstnanců/zaměstnankyň ve věkové kategorii 35–39 let, kde genderpaygap dosahuje 32 %! V České republice je nabízeno pouze 6 % zkrácených úvazků, oproti tomu v západní Evropě je to 30 %. „Projektem a kampaní podporujeme rovné postavení žen v práci i ve společnosti a  sdílením dobré praxe zapojených firem a  prezentováním ženských vzorů, tzv. role models, pomáháme ženám vystoupit ze své komfortní zóny a  být vidět a  slyšet,“ říká projektová manažerka Equal Pay Day Helena Dreiseitlová.

Neméně důležitým bodem, který je na konferenci reprezentován, je cíl číslo 8 Důstojná práce a ekonomický růst. V současné době dochází díky podhodnocenému finančnímu ohodnocení žen k feminizaci chudoby v důchodovém věku. České ženy mají v průměru o 18 % nižší starobní důchod než muži a ve stáří jsou zcela hmatatelně ohrožené chudobou. Podporou rovného odměňování a rovných příležitostí mužů a žen se EPD snaží docílit plné produktivní zaměstnanosti a uplatnění talentu žen a podpořit tak důstojnou práci pro všechny bez sociálního a finančního rozdílu. Snížení genderových nerovností se pozitivně promítne i  do rozdílu ve výši starobních důchodů. Odstranění rozdílů v odměňování přináší prospěch nejen zaměstnancům, ale i zaměstnavatelům a v konečném důsledku hlavně celé společnosti. McKinsey & Company ve své studii o diverzitě hovoří dokonce o nárůstu HDP až o 7,8 % v roce 2030 díky vyrovnání rozdílu mezi muži a ženami ve třech klíčových oblastech – účast na trhu práce, odpracované hodiny a odvětvové skladbě zaměstnanosti.

Poslední cíl, který se konference EPD snaží naplňovat, je cíl číslo 17 Partnerství ke splnění cílů. Partnerství jsou velice důležitá v  osobním i pracovním prostředí. Partneři dokáží dohromady víc než jednotlivci a v projektu Equal Pay Day to platí dvojnásob. Mnoho společností na projektu participují dlouhodobě a svým příkladem přispívají k pozitivním změnám v naší společnosti. Tím, že formují vyváženou firemní kulturu ve své společnosti přátelskou k ženám, se představují jako vzoroví zaměstnavatelé a motivují svým příkladem ostatní společnosti. Dobré vztahy a důvěra partnerů se často rozšiřují do celoroční spolupráce na mezifiremním mentoringu nebo ve vzdělávacím projektu BPWCR Empowering Women. Výstupy všech projektů organizace jsou v souladu s Cíli udržitelného rozvoje SDGs a  spolupracující firmy se stávají součástí reportingu ESG.

Projekt Equal Pay Day je sice realizovaný v České republice, ale disponuje mezinárodním přesahem kampaně prostřednictvím členek mezinárodní organizace BPW Europe, BPW International. Konference a kampaň je do těchto mezinárodních sítí každoročně reportována a zároveň je také pravidelně vykazována Evropskou komisí a Úřadem vlády ČR ve Zprávě o rovnosti žen a  mužů jako významná aktivita vedoucí k posílení rovnosti platů mužů a žen na národní úrovni. To vše dokazuje, že pokud mluvíme o konferenci Equal Pay Day, hovoříme o postupně budované silné značce (od roku 2010), která je stabilní, reaguje na aktuální události a sleduje dlouhodobé cíle i kvalitní partnerské vztahy. Reputace a sledovanost zajišťuje dlouhodobou udržitelnost celého projektu.

Napsáno pro Premium Guide číslo 02/2023, redaktorka Petra Drgová