Ženy hrají zásadní úlohu v evropské zaměstnanosti a hospodářském růstu, jejich dovednosti a talent jsou pro ekonomický a hospodářský rozvoj nezbytné. To se ale bohužel neodráží v jejich odměňování, ani na trhu práce. Ekonomika i společnost ztrácí jeden ze svých významných zdrojů, pokud nedoceňuje ženy a dostatečně nevyužívá jejich dovedností. Odstranění rozdílů v odměňování tedy přináší prospěch nejen zaměstnaným, ale i zaměstnavatelům a v konečném důsledku celé společnosti. 

» ROVNÉ ODMĚŇOVÁNÍ ŽEN A MUŽŮ VE ZKUŠENOSTECH A NÁZORECH ČESKÉ VEŘEJNOSTI

Equal Pay = rovnost odměňování 

       Příčiny nerovnosti mezd mezi muži a ženami

       Studie: Rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR »

Co pro to můžeme udělat?

Samy ženy mohou pomoci

ČR má pátý nejvyšší Gender Pay Gap (GPG=rozdíl v platech mužů a žen)
v EU 18, 9 % (1) oproti unijnímu průměru 14,1 %. 

Rozdíl se výrazně mění s věkem. Nejvyšší je mezi 40 – 44 lety, kdy  dosahuje 25 % (2). To souvisí zejména s mateřstvím a rodičovstvím. Ženy věnují péči o rodinu více času na úkor svého zaměstnání. Rozdíl se mění též podle vzdělání, nejvyšší je překvapivě u vysokoškolaček, kde jde o 26 %. (3) Vůbec nejvyšší GPG, až  38 % (4) je ve finančním sektoru.

V praxi to znamená, že ženy v Evropě pracují zhruba o 3 měsíce déle než muži, aby dosáhly stejného ekonomického výsledku.

      Důsledky rozdílnosti platů:

 • GPG negativně ovlivňuje fungování celé společnosti
  (má vliv na veřejné finance)
 • Snižuje životní úroveň celých rodin včetně dětí
  (žena méně přispívá do rodinného rozpočtu)
 • Zvyšuje riziko chudoby u žen a má negativní dopad na nízkou úroveň jejich důchodů = tzv. feminizace chudoby

Co sníží rozdíly v odměňování?

 • Větší flexibilita v zaměstnání a zaměstnávání. Třeba formou flexibilní pracovní doby, stlačeného týdne, sdílení pracovního místa nebo kombinované formy zaměstnání v průběhu životního cyklu.
 • Uznat, že se i muži chtějí podílet na výchově dětí a péči o ně a umožnit jim to v pracovním prostředí.
 • Možnost výběru kvalitní a dostupné péče pro malé děti, stárnoucí členy rodiny nebo blízké osoby s hendikepem.
 • Ponechání volby studijního oboru – a budoucího profesního směřování – na mladých lidech, dívkách a chlapcích, bez ohledu na společenské stereotypy a očekávání, ale naopak s respektem k jejich talentu a zájmu.
 • Přehledný a otevřený systém odměňování ve firmě založený na měřitelných a transparentních parametrech.
 • Pravidelné testování férovosti odměňování žen a mužů.
 • Když budou ženy znát svou cenu na trhu práce.

EQUAL PAY DAY ČR

Proč je akce jedinečná?

Cílem akce je informovat veřejnost o stávající situaci, vyvolat odbornou diskuzi nad příčinami vysoké mzdové nerovnosti a hledat nástroje pro jeho postupné odstranění.

     Chtěly bychom

 • aby ženy lépe rozuměly financím a přisoudily jim správnou hodnotu 
 • aby uměly využívat svá práva a připravené zákony
 • aby si ženy více věřily
 • aby věděly, že v tom nejsou samy a je správné požádat o pomoc

V ČR již od roku 2010 pořádá akci veřejně prospěšná společnost Business & Professional Women CR. Více o akci. 

Poznámky a zdroje

(1) Jedná se o rozdíl v odměňování dle dat Eurostatu za rok 2019. Více informací lze nalézt přímo na stránkách Eurostatu.
(2) Zdroj: ČSÚ, Struktura mezd zaměstnanců, 2019. Citováno dne 25. 2. 2021.
(3) Zdroj: ČSÚ, Struktura mezd zaměstnanců, 2019. Citováno dne 25. 2. 2021.
(4) Zdroj: ČSÚ, Struktura mezd zaměstnanců, 2019. Citováno dne 25. 2. 2021. 

Odborným partnerem je projekt 22 % K ROVNOSTI